Generalforsamling 2022


Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby


Referat af:    Generalforsamling

Dato:            Torsdag den 27 oktober 2022 kl. 19.00.

Sted:            Odense Havnepark, Møde- og Konferencecenter Lumbyvej 11, 5000 Odense C.

Referent:      Paul Hansen


Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

                    2. Godkendelse af dagsordenen.

                    3. Bestyrelsens beretning.

                    4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab / budget for 2021 / 2022.

                    5. Fastsættelse af kontingent og budget. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent Kr. 300,-.

                    6. Indkomne forslag fra medlemmer kan fremsendes hele året. For at forslaget kan komme med på                          førstkommende generalforsamling, skal det være bestyrelsen i hænde senest 01. oktober.

                        Indkomne forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen har indstillet Paul Kildemoes som æresmedlem af                          foreningen.

                    7. Valg af foreningens tillidsposter:

                        På valg for en 2 årig periode er:

                        a. Formand Henning Findshøj – villig til genvalg.

                        b. Sekretær Paul Hansen – villig til genvalg.

                        c. 1 b-medlem Paul Kildemoes – er ikke villig til genvalg.

                        d. 1 b-suppleant Lisbeth Høg Madsen – er villig til genvalg.

                        e. Revisor Kai Mortensen – villig til genvalg.

                         f. Revisorsuppleant Stig Vorstrup.

                        Valg for en1-årig periode er:

                        g. Kasserer Jørgen Kolberg Nielsen – ønsker at fratræde.

                        På valg for 1 år: Lisbeth Høg Madsen, Morten Nielsen (villig til genvalg).

                    8. Eventuelt. Hvor intet kan vedtages.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der var 76 fremmødte medlemmer heraf 51 stemmeberettigede.Henning Findshøj bød endnu en gang velkommen til generalforsamlingen, og gik derefter til første punkt på dagsordenen valg af dirigent.


1. Valg af dirigent.

Kai Mortensen blev valgt med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.


2. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.


3. Bestyrelsens beretning.

Ved formand Henning Findshøj.


Der er mange nye grundlejere, i vores forening, som i løbet af det sidste år, har købt sommerhus ved Hasmark strand.


Der er pr 22 august ansat ny kontordame (Helle Brixsen) på Godset. Den tidligere kontordame Hanne Andersen måtte desværre stoppe på grund af alvorlig sydom. Hanne afgik ved døden den 6. sep.i år.


Nye åbningstider på godskontoret: tirsdag og torsdag fra kl. 9.00 til 15.00.

Kontor tlf. er 64 82 10 06 og e-mail er info@hofmansgave.dk.


Det er meget vigtigt at meddele godskontoret, hvis man ændrer privatadresse, telefonnr. Og mailadresse.


Efter bestyrelsens forhandling med Godset, er flere veje i hele det østlige område nu belagt med OB-belægning /asfalt), dette for at mindske støvgener. Det har været nødvendigt at etablere bump flere steder, for derved at begrænse hastigheden.


AHSV (Andelsselskabet Hasmark Strand Vandforsyning) med 1470 andelshavere er på den ekstraordinære generalforsamling den 25. aug. 2022 blevet nedlagt, og fusioneret med Andelsselskabet Hasmark Vandværk /HV). Andelshavernes Andelsbeviser overgår til HV. Der ligger referat på AHSV hjemmeside.


BBR-registreringen på huset er meget vigtigt at få ført ajour, også hvis man har fået installeret varmepumpe eller evt. opført anneks / tilbygning. Dette både med hensyn til forsikring, ejendomsskat og evt. salg. Byggeprocenten skal overholdes. Der gives store bøder hvis dette ikke er i orden.


Nærgenbrugsstation: Det er oplyst fra Nordfyns Kommune, at de har købt et stykke jord af Østparken. Der er ved at bliver indrettet ny nærgenbrugsstation tæt på busstoppestedet på hjørnet af Østerballevej og Gravemaen. Der blev vist billeder af den nye gerbrugsstation langs Gravemaen.

Den nuværende genbrugsstation for enden af Østerballevej, ved toiletbygningen, der har givet en del klager fra naboerne som følge af støj, rotteplage m.v., bliver nedlagt, når den nye bliver taget i brug.

Nærgenbrugsstationen ved P-pladsen ved Halshusene bibeholdes.


Åbent hus på Hofmansgave for Hofmansgaves grundlejere med familie (dog max 4 personer pr. husstand) den 17. og 18. sep. I år, startede med at vi havde et planlægnings- møde på Godset, for tilrettelægning af opgaver m.v. for selve rundvisningen. Det blev aftalt at vi skulle stille med 4 personer fra bestyrelsen.


Selve arrangementet ”Åbent hus” med omvisning forløb således: Først blev de tilmeldte registreret og opdelt i 2 hold.

Hold 1 blev vist rundt og fik fortalt om Godsets- og slægtens historie i Godsets hovedbygning ved Claus Hofmans Bang og familie.

Hold 2 blev vist rundt i parken, hvor Godsets gartner/oldfrue fortalte om parkens tilblivelse, og hvordan der er så mange fremmedartede træer m.v..

Efter ca. 30 minutter byttede de to hold plads. Efter yderligere ca. 30 minutter, samlede godsinspektører Dennis Stentebjerg Hansen begge hold, til rundvisning i staldene, og gav en orientering om driften i øvrigt.

Rundvisningerne sluttede med et fint traktement med borde, stole, pølsevogn, is øl, vand, kaffe og lidt kage.

Der var i alt tilmeldt 212 af vore medlemmer. Der har kun været positive tilkendegivelser og ros for arrangementet fra de deltagene.

Vi vil på bestyrelsens og de besøgenes vegne, sige en stor tak til Claus Hofmans Bang og familie, Hofmansgaves medarbejdere og de af vores bestyrelse, som bidrog til at få det hele til at lykkes


De 5 blåsere (300 meters afstand fra kysten) ud for Erikshåb og Halshusene er udlagt og skal vedligeholdes af os. Vi har en aftale med Sejlklubben Egensedybet, om at hjælpe os med eftersyn på stedet og vedligeholdelsen. Det er aftalt at vi stiller med 2 mand. Vi forventer et eftersyn i år. Tilbehør til opgaven er indkøbt, og betalt her i det nye regnskabsår.


Vej- og grundsyn bliver foretaget hvert år i eftersommeren, med et af vore bestyrelsesmedlemmer sammen med godsinspektøren. Herom senere ved Torben Ravn Hansen.


Vildkatte og rotter: Tænk på ikke at fodre ”vilde” katte i sommerperioden, der er set flere katte i foreningsområdet, som nu hvor gæster er væk,går hvileløs rundt for af søge efter mad. De vil ikke alle kunne klare sig gennem vinteren.

Når du fodre måger, fasaner og andre fugle, fodre du også rotter hvis du ikke passer på, så fodre ikke mere end, du kan se der bliver spist.


Valg til bestyrelsen: På generalforsamlingen skal der vælges ny kasserer og et nyt menigt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen ser gerne at yngre kommer til, for at nedsætte gennemsnitsalderen. Kom gerne med forslag til undertegnede eller til en i bestyrelsen.

NB: Der er til i dag kommet 2 indstillinger til valg af bestyrelsen. Mere herom under punkt 6.


Årsmøde med Stiftelsen Hofmansgave: Bestyrelsen er indkaldt til årsmøde med Stiftelsen tirsdag den 6. december på Godset, her vil bestyrelsen som noget nyt komme med forslag om at etablere en legeplads f.eks. for enden af Gravemaen (medlemspleje), hvor der også findes trappe til diget, med adgang til stranden. Ligeledes skal vi forhandle den nye grundleje for 2023.


45 års jubilæumsfest: Bestyrelsen vil komme med forslag til generalforsamlingen, under eventuelt, om afholdelse af en sommerfest næste år i anledning af at foreningen fylder 45 år.


Traktement efter generalforsamlingen: Der serveres 3 eller 2 stk. håndmadder pr. deltager, som serveres på tallerken af køkkenpersonalet. Der vil også blive serveret kaffe / the med wienerbrød.


Tilføjelser til beretningen ved næstformand Torben Ravn Hansen.

I forbindelse med vej- og grundsyn med internt referat /huskeseddel), blev der blandt andet konstateret enkelte huller i OB-belægningen, med fare for især cyklister, disse huller vil straks blive repareret. Ulæselige skilte vil blive rengjorte eller om nødvendigt udskiftes.

Der blev 5 steder hvor ordensreglementet ikke var overholdt. Godset skriver til de pågældende lejere, om at få tingene bragt i orden. Kopi af brevene sendes til os.

Den åbne rende bag fløjdiget er endnu ikke oprenset, Godset rykker pumpelaget for at få det gjort.

Torben gennemgik ved hjælp af over head areal til ny udstykning langs Gravemaen, samt den nye parkeringsplads syd for rensningsanlægget med trappe over fjorddiget og adgang til stranden ad grusvejen mellem stranden og Hofmansgave gods.

Torben sluttede af med lidt historie fra Halshusene. Fortalt af Erik Rasmussen:

Halshusene var arbejderbolig til Hofmansgave i min barndom i Hasmark, en af konerne blev kaldt ”led mutter” havde nøglen til bommen, som var sat op over vejen,så uvedkommende ikke kunne køre derud. Dengang var der både skaldeværk og stenværk på Enebærodde eller Hals, som tangen altid blev benævnt. Der var fyrmesteren ude på spidsen og Martinegården.

Jeg har været med til at tække . Dengang bestod Halshuset af 2 bygninger parallelt med hinanden, en hvor der var boliger (3 familier) og en med baghus og toiletter. Halshuset i 1963, hvor jeg en sommer var medhjælper for tækkemanden.

Godset tillader sig at planlægge egen tidsplan for opgaverne, som skal udføres i 2022/2023.


Bemærkninger til beretningen:

Bemærkningerne blev først stillet og besvaret efter Hennings indlæg, og derefter efter Torbens indlæg, men tages under et under dette afsnit.


Der var fra flere sider bemærkninger vedr. genbrugspladser, ekstra affaldsspande i terrænet m.v.

Der var ikke deciderede spørgsmål.

Spørgsmål til renoveringen skal stilles til Nordfyns Kommune.


Allan Hoffmann, Erikshåb 65, Spurgte til sandfodring.

Svaret var at sandfodring hører under Digelaget, men det kan oplyses, at der almindelig vis bliver sandfodret hvert 4. år, næste gang er om ca. 2 år.


Poul Ewald Lorenzen, Karensvej 5 har for et par måneder siden, sendt et klagebrev til Godset med kopi til Lejerforeningen, vedr. det lille gadespejl i svinget Knylevej / Olufsvej, og er utilfreds med ikke af en tilbagemelding. Det kan her oplyses at Godset ikke vil ændre på spejl eller placering.


Der var fra flere sider spørgsmål og bemærkninger til mere hastigheds dæmpende foranstaltninger, blandt andet ud for gangstier, og oversigtsforhold (flere gadespejle.

Vi vil tage emnet med til vores møde med Stiftelsen den 6. dec.


Der har ved flere lejligheder været ”nærulykker” når børn løber ad stierne fra diget ud over Østre Strandvej, der burde opsættes galger ved vejen. Det hører under HSSF, vi skal nok give beskeden videre.


Hanne Fuglsang, Østre Strandvej 251 bemærkede at de ”flytbare” betonkasse chikaner langs Østre Strandvej, flere steder er flyttet, og står ikke mere optimalt.

Østre Strandvej m.v. hører under Hasmark Strand Sommerhusforening (HSSF), vi skal nok give beskeden videre.


Beretningen blev godkendt.


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Jørgen Kolberg gennemgik det reviderede regnskabet og kommende budget, der i kopi var udsendt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen.


Bemærkninger til regnskabet.

Poul Ewald Lorenzen, Karensvej 5 bemærkede under punktet: Bestyrelsesmøder og generalfor-samling, de store omkostninger i dette års regnskab i forhold til året før.

Jørgen Kolberg svarede at årsagen til den store forskel er på grund af Korona (ingen general-forsamling og meget begrænset antal bestyrelsesmøder).Regnskabet og budget blev godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent Kr. 300,-. Forslaget blev godkendt.


6. Indkomne forslag.

Indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen.

Indkomne forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen har indstillet Paul Kildemoes som æresmedlem af foreningen. Indstillingen blev godkendt.7. Valg af foreningens tillidsposter:


På valg for en 2 årig periode er:


a. Formand Henning Findshøj – blev genvalgt.

b. Sekretær Paul Hansen – blev genvalgt.

c. 1 b-medlem Ervin Keldorff – blev nyvalgt

d. 1 b-suppleant Hanne Fuglsang Nielsen – blev nyvalgt

c. Revisor Kai Mortensen – blev genvalgt.

f. Revisorsuppleant Stig Vorstrup. - blev genvalgt.


På valg for en1-årig periode er:


g. Kasserer Lis Mide – blev nyvalgt.


8. Eventuelt


Der var forslag om at udsende dato for kommende generalforsamling medio sep. Så medlemmerne har mulighed for, at fremsende evt. forslag inden 1. okt.


Der var forslag om at udsende en oversigt over,hvordan Hofmansgaves udlejningsgrunde er fordelt.


Besøg Lejerforeningens hjemmeside på: www.lejerforeningen-hofmansgave.dk


Referat af generalforsamlingen er hermed godkendt.

_______________________________ ______________________________

Dirigent Kai Mortensen Referent Paul Hansen


Originalen er underskrevet af begge parter.